Chứng chỉ bảo mẫu | Khóa học ngắn hạn tại TP HCM

Bảo mẫu mầm non hay còn gọi là chương trình: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1923/2014/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời lượng chương trình học: 02…