Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học/Đào tạo cấp chứng chỉ

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Kèm theo Thông tư số: 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) ________________________ 1. Mục đích ban hành…

Chứng chỉ sư phạm Giảng viên Đại học Cao đẳng| Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ

Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Căn cứ quyết định số 61/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp…