Đào tạo chứng chỉ sư phạm Giảng viên| Lịch khai giảng các khóa học mới

Căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban…

Học & thi lấy chứng chỉ sư phạm Giáo viên tiểu học| Lịch khai giảng các khóa học mới

Căn cứ Quyết định số 6042/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học Trung Tâm Đào Tạo VTE xin thông báo chiêu sinh lớp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho…