Học quản lý giáo dục mầm non, trung học phổ thông| Cấp chứng chỉ nghiệp vụ

Quản lý giáo dục là ngành học dành cho những người theo đuổi ngành giáo dục ở các cấp bậc khác nhau, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lí trong giáo dục và đào tạo. Sau khi hoàn tất chương trình này, bạn sẽ có được hiểu biết về…