Nghiệp vụ tư vấn du học| Học & thi lấy chứng chỉ trong vòng 2 tháng

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC Chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Thông tư 29/2013TT-BGDDT ngày 25/07/2013 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ GDVN (Công Ty CP Giáo Dục Việt Nam) kết hợp Trường…

Khóa học nghiệp vụ tư vấn du học| Đào tạo cấp chứng chỉ

Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;  Căn cứ Thông tư số 23/2013/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng…