Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ________ Số: 11/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021 THÔNG TƯ Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phu hợp có…