Chứng chỉ sư phạm giáo viên dạy nghề thông tư số 6/2022

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).  ** Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc ngày thứ 7, CN ** Nội dung môn học: Mã mô-đun Tên…