Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa/quốc tế

Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa/quốc tế Hướng dẫn viên du lịch có 2 nhóm phổ biến nhất là hướng dẫn viên nội địa và hướng dẫn viên quốc tế. Ngoài ra cũng có thêm 1 nhóm nữa là hướng dẫn viên tại điểm, thực ra hướng dẫn viên tại điểm chỉ là…