Thông tư chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, đại học|Thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT|

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——————- Số: 12/2013/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2013 THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại…